BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
MEMUR

Sosyal medya kullanan memur adayları dikkat!

Memurların sosyal paylaşım sitelerinde kendi kişisel görüşlerini ifade eden yazı, makale veya video paylaşımlarında bulunmasının mümkün mü? Bunun için amirinden izin alması gerekli mi? Çalıştığı kuruma başvuruda bulunmak gerekiyor mu? Tüm merak edilenlerin cevapları...

Soru: Sosyal paylaşım sitesinde hesabım bulunmakta,burada kendi kişisel görüşlerimi ifade eden paylaşımlarda bulunuyorum. Bunun için çalıştığım kurumu bilgilendirmem gerekiyor mu?

Cevap: 1982 Anayasasının "Düşünce ve kanaat hürriyeti" başlıklı 25 inci maddesinde; "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz." hükmü, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak yada vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir." hükmü, 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında ise "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci maddesinde; "Devlet memurları … hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler." hükmü, 31 inci maddesinde;"Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiştir. Bununla birlikte, anılan Kanunun 15 inci maddesinde; "Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya
yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir." hükmüne, 125/B maddesinde ise "m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek." fiilinin kınama cezasını gerektiği hükmü yer almıştır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda basına bilgi ve demeç verme yasağının düzenlendiği 15 inci maddesinin gerekçesinde; kamu görevlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak basın organlarıyla radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermeye kimlerin yetkili olduğunu belirtmek ve idarenin halkla ve kamuoyuyla münasebetlerinde insicamlı bir düzen sağlamak amacıyla bu maddenin konulduğu belirtilmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla; 657 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatlarda öngörülen yasaklara uyulmak kaydıyla, Devlet memurunun sosyal paylaşım sitelerinde kendi kişisel görüşlerini, yorumlarını, değerlendirmelerini ifade eden yazı, makale veya video paylaşımlarında bulunmasının mümkün bulunduğu ve söz konusu faaliyetler için çalıştığı kurumdan izin almasının gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR