BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
İŞ İLANLARI

MEB sözleşmeli personel alım şartları ve tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel ilanı yayınladı.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DİZGİ OPERATÖRÜ UNVANLI SÖZLEŞMELİ (4-B) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

1. TANIMLAR

İdare : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünü,

Hizmet Birimi : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığını, ifade eder.

2. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya askerde olup mülakat tarihinde terhis olabilecek durumda olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Ortaöğretim/Mesleki Eğitim Okullarının bilgisayar bölümü, grafik tasarım bölümü veya görsel sanatlar bölümünden mezuniyet tercih sebebi olacaktır,

c) Bilgisayarda grafik tasarım ve dizgi alanında Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

d) 10 parmak Q/F klavye kullanıyor olmak,

e) Dizgi çalışmaları il ilgili genel kavramları biliyor olmak,

f) İnsanlarla iletişime açık olmak,

g) Grup çalışmasına uyumlu olmak,

h) Güncel ofis/dizgi/tasarım programlarını (Word, Excel, Corel Paint Shop, Adobe-İndesing, Adobe- Illustrator vb.) biliyor olmak

i) Daha önceden herhangi bir kamu kurumunda dizgi programları ile yayın çalışması yapmak ve/veya kitap, dergi, gazete ile çeşitli yayın alanlarında çalışmak tercih nedenidir.

4. İŞİN NİTELİĞİ:

Sözleşmeli personel Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde her türlü soru, test ve sınava ait metinlerinin yazılması, grafiklerin çizilmesi, tasarımların ve gerekli mizanpajın yapılması ile dijital arşive elektronik test ve sınav girilmesi işlerinde çalıştırılacaktır.

5. ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1 Sözleşmeli personelin (Dizgi Operatörü) ilgili bölüm mezunu olması tercih nedenidir. Ayrıca bilgisayar, yazılım gibi ilgili alanlardan mezun olmak yanında kamu kurumları veya özel kuruluşlardan alınmış kurs belgesi, sertifika vb. belgelere sahip olmak da puanlamada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5.2 Sözleşmeli personellerin hizmet alanı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş iş alanıdır.

5.3 Adli sicil kaydı bulunmayacaktır.

5.4 İşe alınacak sözleşmeli personelden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

NO

İSTENEN BELGELER

1

Adli Sicil Belgesi

2

İkametgah Belgesi

3

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

4

Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

5

Askerliğini yaptığına dair belge (aslı ibraz edilir-erkek personel için)

6

Kamu (Devlet) Hastanelerinin Dahiliye bölümünden alınmış "Tehlikeli İşlerde Çalışmaya Uygundur" ibaresini gösteren Sağlık Raporu

7

4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),

8

SGK işe giriş bildirgeleri. (İşe başlamadan önce)

5.5 Sözleşmeli personel özlük hakları ve diğer haklar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer iş mevzuatına bağlı olacaktır.

6. İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ:

Güvenlik nedeniyle, mesai saatlerinde; Genel Müdürlüğümüz güvenlik görevlileri ve/veya Hizmet Birimince görevlendirilen personel tarafından hiçbir iletişim aracı ve kayıt cihazı (cep telefonu, tablet PC, kamera, fotoğraf makinesi, flash bellek, hard disk gibi) çalışma ortamında kullanılamayacaktır.

7. BAŞVURU KOŞULLARI

a) Başvuru tarihi :

Başvurular 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp, 4 Ekim 2016 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

b) Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak sınava, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.odsgm.meb.gov.tr) veya Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.meb.gov.tr) temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi veya sahip olduğu sertifikaların aslı veya idarece onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar şahsen İdare Ana Hizmet Binası Evrak Biriminde oluşturulan Müracaat Kabul Komisyona başvuracaklardır.

Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar 7 Ekim 2016 Cuma günü www.odsgm.meb.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c) Sınav yeri ve zamanı

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, bu sınava idarece www.odsgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilen tarih ve saatte Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında gireceklerdir. Sınav başlama tarihi 24 Ekim 2016 dır.

d) Sınav Komisyonu

Sınav komisyonu: Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdürlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Soru Oluşturma Geliştirme Daire Başkanı ve Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdürlükte görev yapan 1 uzman ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden şube müdürü veya daha üst unvanlı 1 üyenin katılımıyla 5 kişiden oluşacaktır.

e) Sınav Uygulaması

a) Sınav komisyonu önünde, kapalı zarflar arasından aday tarafından çekilecek kapalı zarfın içerisinde bulunan görselin, belli bir süre de elektronik ortamda oluşturulmasının istenmesi ve atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, (50 puan)

b) Anayasa ve 657 sayılı Kanuna ilişkin genel mevzuat (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Genel iş deneyimi ve kişisel özgeçmiş (10 puan),

Adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sıralanacaktır. Eşitlik durumunda yaşı küçük, deneyimi fazla, yeni diploma tarihi gibi kriterlere başvurulacaktır.

f) Sınav Sonuçları

Sonuçlar sınav bitiminden sonra www.odsgm.meb.gov.tr internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

8. ÜCRET (Aylık Brüt Sözleşme Ücreti)

Hizmet yılı;

a) 5 yıldan az olanlar için 1.872 TL

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 1.900 TL

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 1.929 TL

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar için 1.957 TL

e) 20 yıldan fazla olanlar için 1.986 TL

9. DİĞER HUSUSLAR

Duyuru metninde belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla ve sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen, yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İş bu teknik şartname 9 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR