BIST 1.523
DOLAR 7,49
EURO 9,07
ALTIN 444,32
MEMUR

Bu kadroda görev yapan memurlar dikkat! Ek gösterge ve ek ödeme oranı nasıl olmalıdır?

Ekonomist ve arkeolog unvanlarında görev yapanlar dikkat! Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teknik Hizmetler Sınıfında ekonomist ve arkeolog unvanlı kadroda görev yapanların yararlanacağı ek gösterge rakamı ve ek ödeme oranı nasıl olmalı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında memurların sınıfları belirtilmiş olup, "Teknik Hizmetler Sınıfı" başlığı altında; "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 43/B maddesinde; "B)Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır…" hükmüne yer verilmek suretiyle, Devlet memurlarının ek gösterge rakamları anılan Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde düzenlenmiştir.

Anılan Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinde; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar," ın (3600) ek gösterge rakamından, (b) bendinde; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını
almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları," nın (3000) ek gösterge rakamından, (c) bendinde; "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar" ın (2200) ek gösterge rakamından, (d) bendinde ise; "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar"ın (1500) ek gösterge rakamından yararlanacakları öngörülmüştür.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, … mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınma suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini
sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilerek, Devlet memurlarına kadro ve görev unvanları esas alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen oranlarda ek ödeme yapılacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; üniversitede 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelden;

1- Arkeolog unvanlı kadroda bulunanların kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle; 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (c) bendinde öngörülen ek gösterge rakamları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Ek
Ödeme Oranları Cetvelinin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" bölümünün (b) sırasında öngörülen ek ödeme oranından,

2- Ekonomist unvanlı kadroda görev yapanların kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle; 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (b) bendinde öngörülen ek gösterge rakamları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" bölümünün (c) sırasında öngörülen ek ödeme oranından, yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR