BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
İŞ İLANLARI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel ilanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sözleşmeli 5 personel alacak. Kimler başvurabilir? İşte detaylar...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Başvuruya şartlar neler, kimler ilana başvurabilir? Başvuru ne zamana kadar devam edecek? Detaylar memurhaber.com'da.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında münhal bulunan 1 (bir) Mühendis, 1 (bir) Tekniker ve 3 (üç) Teknisyen olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli personel pozisyonuna 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre personel istihdamı yapılacak olup, KPSS (B) grubu başarı puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından, lisans mezunları için 22 Mayıs 2016, ortaöğretim ve önlisans mezunları için 27 - 28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan türleri itibarıyla en az sözleşmeli pozisyonun karşısında belirtilen taban puanları almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Adaylar sözleşmeli pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan istisnalar dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.

f) YDS'den en az aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM'nin internet adresinin "Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular" bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi başvurunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

KPSS PUAN SIRALAMASI İLE YERLEŞTİRİLECEK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR:

III. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış barkodlu bilgisayar çıktısı,

d) Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş, 1 adedi forma yapıştırılacak),

f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

g) Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),

h) Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

i) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

j) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

k) Çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan alacağı onaylı hizmet belgesi ve e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi ile Uzakyol 2 nci Mühendisi ve üstü yeterlik belgesine sahip olanlar için Gemiadamı Cüzdanının fotokopisi,

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 28 Temmuz 2016 - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında, 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru evraklarıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek - ANKARA adresine şahsen veya postayla yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

V. YERLEŞTİRME VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI:

Asil ve yedek olarak sıralamaya giren adaylarla ilgili duyuru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, asil olarak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

VI. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ:

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak, bu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VII. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Geçerli başvurular arasından KPSS (B) grubu puanına göre puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday olarak belirlenir.

Sıralama sonucu, asil olarak kazanan adayların tebligat adresine yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu atanmaya esas bilgi ve belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR