BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
MEMUR

Sosyal Hizmetler Kanunununa göre atanma şartları nelerdir?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında çalışmakta iken beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olduğunuzdan bahisle mezkur Kanuna ekli geçici 16 ncı madde kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına atanmaları mümkün mü?

Soru: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında çalışıyorum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun oldum. Geçici 16 ncı madde kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına atanmam mümkün mü?

Cevap:

2828 sayılı Kanuna 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici 16 ncı madde eklenmiştir.

Geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasında "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar…" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, "Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 20/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğe eklenen "Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması" başlıklı geçici 2 nci maddesinde de"(1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili kurumlarca yapılır.

(2) Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan kuruma yapılır.

(3) Bu kişilerin atanmasında ilgili kurumca mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme esastır.

(4) Kişilerin gördükleri öğrenim dolayısıyla unvan ihraz edip etmedikleri hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans ve lisans düzeyi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınır....." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere 2828 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilenlerin mezkur Kanuna ekli geçici 16 ncı maddeden faydalanmak amacıyla istihdam edilmekte oldukları kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, gerek 2828 sayılı Kanunda gerekse bu kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikte istihdam edildikleri kurumlarda ihraz ettikleri unvanları bulunmayanların, kurumlar arası geçiş yoluyla başka bir kuruma bu kapsamda atanabilecekleri hususunda bir hükme yer verilmemiş olduğundan
istihdam edildikleri kurumlarda öğrenimle ihraz ettikleri unvan bulunmayan kişilerin bu Kanun kapsamında bir başka kuruma atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür…" hükmüne yer verilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 2828 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereği atama işlemlerinizin yapılması için başka bir kuruma nakliniz mümkün bulunmamakla birlikte bu hususta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan genel hüküm çerçevesinde ilgili kurumlara başvuru yapabileceğiniz değerlendirilmektedir

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR