BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
MEMUR

Kesilmiş aylıkların ne kadarı geri ödenir?

Emekli olup OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edilme hakkı kazananlardan göreve başlamayanların mali hakları nasıl olacak? Aylıkları kesilmiş olan 1/3'lük kısmı ile diğer mali hakları geri ödenecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kamu hizmeti görevi ile ilgili genel ilkeleri düzenleyen 128 inci maddesinde, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi
gerektiği belirtilmiştir.

Anayasa hükmü doğrultusunda, Devlet memurlarının atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Diğer yandan, 8/03/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Komisyonun Oluşumu"
başlıklı 1 inci maddesinde; "Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur…" hükmü ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

Mezkur Kanunun "Kararların uygulanması" başlıklı 10 uncu maddesi 31/07/2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 inci maddesi ile; " (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır... Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama alındığında, Genel Müdürlüğünüzde görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan ve sonrasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından iade başvurusu kabul edilerek yapılan atama teklifine istinaden atama işlemi gerçekleştirilenden;

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN SÜRELERİN ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1) Göreve başlayan personele ilişkin olarak kamu görevi dışında geçirdiği sürelere dair mali ve sosyal hakları ile birlikte ihraç edilmeden önceki görevden uzaklaştırılmış olduğu sürelere ilişkin aylığının kesilmiş olan 1/3'lük kısmının

2) İade öncesi emekli olan ve kendi iradesi ile göreve başlamayan personel hakkında da şartları taşıyanlar açısından emekliliğe sevk olunma talebinin tamamen ilgililerin özgür iradelerine dayanması karşısında bu irade ile ilgililerin kamu görevinden çıkarıldıkları Kanun Hükmünde Kararname arasında doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir illiyet bağı bulunması, mezkur geçici 3 üncü madde ile atıf yapılan mezkur 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer verildiği üzere ilgililer için verilen kamu görevine iade kararının yapılacak atamaya ilişkin takdir yetkisini ortadan kaldırması ve kamu görevinden çıkarılmaya ilişkin kanun hükmünde kararname hükümlerinin tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması hususları bir arada değerlendirildiğinde kamu görev görevinden çıkarıldığı tarih ile emekli aylığı bağlandığı tarihler arasındaki süre ile sınırlı olmak üzere mali ve sosyal haklarının ve ihraç edilmeden önceki görevden uzaklaştırılmış olduğu sürelere ilişkin aylığının kesilmiş olan 1/3'lük kısmının anılan düzenlemeler kapsamında ödenebileceği ifade edilmiştir.

Yorumlar 1 Yorum
ÇOK OKUNANLAR