BIST 1.542
DOLAR 7,41
EURO 9,02
ALTIN 442,41
MEMUR

Belediye personelleri dikkat! Atanma şartları nelerdir?

Belediyede memur kadrosunda görev yapan ve daha önce hesap işleri müdürü olarak görev yapan personel mali hizmetler müdürü olarak atanabilir mi? Sabah Memurlar'ın haberine göre sorular sizler için cevaplandı...

Soru: Bir belediyede memur kadrosunda çalışmaktayım. Daha önce başka bir belediyede hesap işleri müdürü olarak görev yaptım. Mali hizmetler müdürü olarak atanabilir miyim?

Cevap: Aydın Efeler Belediyesi'nde "memur" kadrosunda bulunan ilgilinin, daha önce Konya Çavuş Belediyesi'nde "hesap işleri müdürü" olarak görev yapmasına istinaden, "mali hizmetler müdürü" unvanlı kadroya atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazınız
incelenmiştir.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olup, belirtilen Genel Yönetmeliğin; "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı düzey görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri", (c) bendinde; "Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri", (d) bendinde; "Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, ...ifade eder." hükmü; geçici 3'üncü maddesinde ise "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan 2 Temmuz 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK'in Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde, "Müdür ve şube müdürü" kadrolarına yer verilmiştir.Bahsi geçen Yönetmeliğin "Görevde yükselmesuretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ıncı maddesinde, "(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır. a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.