eposta yazdır zoom+ zoom-

Mahalli İdarelerdeki 4/B'lilerin tavan ücretleri açıklandı!

Mahalli İdarelerdeki 4/B'lilerin tavan ücretleri açıklandı!

Maliye, Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayınlandı. Mahalli İdarelerdeki 4/B'lilerin tavan ücretlerine aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 07-01-2014 16:38 - Güncelleme: 07-01-2016 15:13

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

GENELGE (Sıra No: 4)

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi ile 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 03.01.2014 tarihli ve 27998389.115913/54 sayılı Genelge ile 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076998) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2014 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2014 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2014 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı

Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 0cak/2014 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 0cak/2014 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli'nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

ç) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2014 tarihi itibariyle geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31'i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31'i tutarında ödeme yapılacaktır.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere; 2014 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge'ye

ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

a) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

1- 31.12.2014 tarihinde çalıştırılmakta olanlardan 2015 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2014 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2015 yılına ilişkin aylık net ücretleri 0cak/2015'de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2015 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

2- Anılan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2015 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(1) SAYILI CETVEL
1/1/2014 - 31/12/2014 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI
Avukat AH 1/1 2.052,57 1.026,29 2.565,71
Mimar TH 1/1 2.219,28 1.109,64 2.774,10
Mühendis TH 1/1 2.219,28 1.109,64 2.774,10
V eteriner SH 1/1 2.080,93 1.040,47 2.601,16
Şehir Plancısı TH 1/1 2.219,28   2.774,10
Fizikçi TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Kimyager TH 1/1 2.028,04   2.535,05
İstatistikç i TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Jeolog TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Arkeolog TH 1/1 1.984,53   2.480,66
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21   2.206,51
Tekniker TH 1/1 1.764,18   2.205,23
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21   2.206,51
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21   2.206,51
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01   1.780,01
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01   1.780,01
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.756,18   2.195,23
Hidrobiyolog TH 1/1 1.768,47   2.210,59
Hidrolog TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Jeofizikçi TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Jeomorfolog TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01   1.780,01
Matematikçi TH 1/1 2.028,04   2.535,05
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01   1.780,01
Pilot TH 1/1 1.768,47   2.210,59
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01   1.780,01
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.765,21   2.206,51
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.768,47   2.210,59
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.768,47   2.210,59
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 2.526,60   3.158,25
Müterc im GİH 1/1 1.455,48   1.819,35
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3 / 1 1.373,96   1.717,45
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3 / 1 1.363,67   1.704,59
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3 / 1 1.347,36   1.684,20
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3 / 1 1.363,67   1.704,59
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3 / 1 1.347,36   1.684,20
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.408,90   1.761,13
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.408,90   1.761,13
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4 / 1 1.341,64   1.677,05
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4 / 1 1.333,48   1.666,85
Sosyolog TH 1/1 1.768,47   2.210,59
Uzman Tabip SH 1/1 2.376,69   2.970,86
Tabip SH 1/1 2.114,38   2.642,98
Diş Tabibi SH 1/1 1.928,85   2.411,06
Psigolog SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Biyolog SH 1/1 1.748,57   2.185,71
Bakteriyolog SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.685,65   2.107,06
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.736,47   2.170,59
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.685,65   2.107,06
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Eczacı SH 1/1 1.848,09   2.310,11
Fizyoterapist SH 1/1 1.775,63   2.219,54
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17   1.856,46
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 2.116,44   2.645,55
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.694,91   2.118,64
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.500,08   1.875,10
Antropolog SH 1/1 1.739,56   2.174,45
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.769,55   2.211,94
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 1.428,00   1.785,00
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI
UNVAN Ö ğ renim Durumu Hizmet Yılı Oran (% ) 01/01/201431/12/2014 DÖNEM İ BRÜT TUTAR
Hukuk Müşaviri   a) 13 y ı l ve daha fazla olanlar 170 1.243,52
b) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 950,93
Avukat   a) 19 y ı l ve daha fazla olanlar 150 1.097,22
  b) 13-18 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 1.024,07
  c) 0-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 950,93
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı   a) 18 y ı l ve daha fazla olanlar 150 1.097,22
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 140 1.024,07
  c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 950,93
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi   a)18 y ı l ve daha fazla olanlar 120 877,78
  b) 12-17 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 110 804,63
  c) 0-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 731,48
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci Lisans mezunu olanlar a) 21 y ı l ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 15-20 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 731,48
c) 6-14 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
d) 0-5 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 621,76
Önlisans mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 731,48
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 621,76
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 100 731,48
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 621,76
Uzman Tabip   a) 13 y ı l ve daha fazla olanlar 200 1.462,96
b) 7-12 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 190 1.389,81
c) 0-6 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 180 1.316,67
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)   a) 16 y ı l ve daha fazla olanlar 190 1.389,81
b) 10-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 180 1.316,67
c) 0-9 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 170 1.243,52
Diş Tabibi   a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 185 1.353,24
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 175 1.280,09
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 165 1.206,94
Veteriner   a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 165 1.206,94
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 155 1.133,80
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 145 1.060,65
Eczacı   a) 17 y ı l ve daha fazla olanlar 140 1.024,07
b) 11-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 130 950,93
c) 0-10 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 120 877,78
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog   a) 18 y ı l ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 12-27 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 768,06
c) 3-11 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 694,91
d) 0-2 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar a) 21 y ı l ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 15-20 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 768,06
c) 6-14 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 694,91
d) 0-5 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
Önlisans mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 105 768,06
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 694,91
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 105 768,06
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 95 694,91
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
Çözümleyici, Programcı, Mütercim   a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 110 804,63
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 731,48
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman Yüksekö ğrenim mezunu olanlar a) 23 y ı l ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 17-22 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 100 731,48
c) 8-16 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
d) 0-7 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 621,76
Diğerleri a) 25 y ı l ve daha fazla olanlar 100 731,48
b) 16-24 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 90 658,33
c) 0-15 (dahil) y ı l aras ı nda olanlar 85 621,76

PAYLAŞ tw fb

YORUM YAZIN Mahalli İdarelerdeki 4/B'lilerin tavan ücretleri açıklandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro