eposta yazdır zoom+ zoom-

Eş durumu için 2 mahkeme kararı birden...

Eş durumu için 2 mahkeme kararı birden...

Mahkemeden özür durumundan yer değiştirmesi yapılamayan öğretmenler için emsal karar çıktı..

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-05-2013 23:36 - Güncelleme: 08-01-2016 10:57

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ İLLER ARASI ATAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN

İLK EŞ DURUMUNA İLİŞKİN  MAHKEME KARARI

2012 Ağustos döneminde olduğu gibi 2013 Şubat döneminde de özür durumundan yer değiştirmesi yapılamayan öğretmenler için başlatılan atama süresi sonunda 8.02.2013 tarihinde sonuçlan ilan edilmiş, 9000 dolayındaki öğretmenden 7500 dolayında öğretmenin ataması gerçekleştirilirken 1518 öğretmenin özürden iller arası yer değişikliği gerçekleştirilmemişti.

Kalan öğretmenler 1518 sayısı ile seslerini internet ortamında duyurmaya çalışmışlarsa da fazla etkin olamamışlardı. O süreçte atanamayan öğretmenlerden dava açan eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi personel statüsünde olan öğretmenlere ilişkin davalarda 2013 Şubat döneminin ilk Yürütmenin Durdurulması kararı Şanlıurfa İdare Mahkemesinden çıktı. Sonrasında Erzurum 1. İdare Mahkemesi de benzer duruma yönelik Yürütmenin Durdurulması yönünde karar verdi.

T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/422

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :

[VEKİLİ] : AV. TEVFİK AKKILIÇ

Doktorlar Cd. Çimen İş Mrk. Kat:6 No:32/DENİZLİ

KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA

VEKİLİ : HUKUK MÜŞAVİRİ HÜSEYİN ACAR Milli Müdafaa Cad. No:6, K:7 Kızılay/ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : Şanlıurfa ili, merkez Dolutepe İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı Konya İline atanmak istemiyle yaptığı başvurunun puan yetersizliği nedeniyle reddine ilişkin davalı idare işleminin, aile bütünlüğünün hiçe sayıldığı, eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olduğu, bu nedenle de eş durumu nedeniyle eşinin görev yaptığı yere öncelikli olarak atanması gerektiği belirtilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

[SAVUNMA][ ][ÖZETİ] : Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda boş norm kadrosunun bulunmasının gerektiği ve yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarının alanlarında norm kadro açığı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak gerçekleştirileceğine ilişkin kurallara uygun biçimde okul ve kurumlara yönlendirilmesi amaçlandığından, davacının 2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Döneminde eşinin görev yaptığı Konya iline hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atanamadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava; Şanlıurfa ili, merkez Dolutepe İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı Konya İline atanmak istemiyle yaptığı başvurunun puan yetersizliği nedeniyle reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “Yürütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında, idare mahkemelerinin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır.

1982 Anayasa'sının “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde:"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./4. md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almıştır.

Ülkemiz tarafından 1948 yılında kabul edilerek iç hukukumuzun bir parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 16/3.maddesinde: "Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ‘"Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” başlıklı 72. maddesinde: "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartlan yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.(Değişik fıkra: 09/04/1990-KHK-418/5 md.;İptal:Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994- KHK/527/5 md.)Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir....Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığı'nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almıştır.

652 sayılı Kanun Hükmünde Karamame(KHK)'nin "Atama" başlıklı 37. maddesinin 3. fıkrasında: "Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır." düzenlemesine, 5.fıkrasında: "Özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in “Amaç” başlıklı 1. maddesinde:"Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak. Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne, "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde: "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır...

Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

(Ek fıkra:21/10/2000-2000/1466 S.Yön./l. md.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." düzenlemesine, “Özel Yönetmelikler” başlıklı 28.maddesinde ise: “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz....''düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyasının incelenmesinden, Şanlıurfa ili, merkez Dolutepe İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının , 2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Döneminde eş durumu özrüne bağlı olarak eşinin görev yapmakta olduğu Konya iline atanma talebiyle yaptığı başvurunun hizmet puanı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu ve bu yükümlülüğü yerine getirmede tanınmış herhangi bir istisnanın da Anayasa'da yer almadığı, 652 sayılı KHK'de de özre dayalı yer değiştirme isteği yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun'un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu, 72. maddeye göre kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının Yönetmelikle belirleneceği, 72. madde dayanak alınarak çıkarılan ve yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesine göre de zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, kurumlarm hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacakları anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca eşi, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Konya Jandarma Bölge Komutanlığında Astsubay olarak görev yapmakta olan davacının, eş durumu mazereti gerekçesiyle yapılan iller arası eş özrüne dayalı atanma talebinin, mer'i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken puan yetersizliği gerekçe gösterilerek reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde eşitlik, hakkaniyet ve yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemle, davacının aile bütünlüğü bozulduğundan telafisi güç ve imkansız zararların bulunduğu da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzer e, 12/04/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.

Başkan

METİN SARIKURT

42966

Üye

DENİZ KÖSE

101560

Üye

REMZİ KAYIP

101828

 

 

T.C.

ERZURUM

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/199

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :

[VEKİLİ] : Av. Tevfik AKKILIÇ

Doktorlar Cad. Çimen İş Merk. Kat:6/32 No:29

Merkez/DENİZLİ

KARŞI TARAF (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri Sema DOĞRU-(Aynı yerde)

İSTEMİN ÖZETİ : Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Şubat 2013 Dönemi İllerarası Özür Durumu Yer Değiştirme kapsamında eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atanma talebinin puan yetersizliği gerekçesiyle reddi yönünde tesis edilen işlemin; eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olduğu, bu nedenle eşi olarak atanmada öncelik hakkına sahip olduğu, aile bütünlüğünün sağlanması gerektiği ileri sürülerek iptali veyürütmenin durdurulması istenilmektedir.

[SAVUNMA] NIN [ ][ÖZETİ] : Mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2013 Şubat Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda; yer değiştirmelerin, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki okullara, tercihlerinin dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağının belirtildiği, davacının Ankara il merkezinde 23 okul tercih ettiği, bu okullara en düşük (190) hizmet puanıyla atamanın yapıldığı, davacının hizmet puanının (22) olduğu, işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Şubat 2013 Dönemi İllerarası Özür Durumu Yer Değiştirme kapsamında eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atanma talebinin puan yetersizliği gerekçesiyle reddi yönünde tesis edilen işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 s ayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında " Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez" hükmü yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Ailenin korunması" başlıklı 41'inci maddesinde; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile plânlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar."hükmüne yer verilmiş; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72'nci maddesinin ikinci fıkrasında, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği hâlinde atamasının, atamaya tâbi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76'ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

Ülkemiz tarafından 1948 yılında kabul edilerek iç hukukumuzun bir parçası haline gelen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin başlangıç bölümünde; "Her birey ve toplumun her organı bu Bildirgeyi daima gözönünde bulundurarak, bu hak ve özgürlüklere saygının yerleşmesini amaçlayan eğitim ve öğretim yoluyla; ve hem üye Devletlerin halklarında hem de egemenlikleri altındaki halklarda bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin olarak tanınmasını ve gözetilmesini amaçlayan ulusal ve uluslararası tedrici Jinlemler alarak çaba göstersinler." hükmü ile 16/3.maddesinde: "Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından korunmak hakkını haizdir." düzenlemesine yer vefilttiişflr.

657 sayılı Kanun'a dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen ve Resmî Gazete'nin 25/06/1983 gün ve 18088 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin (Bakanlar Kurulu'nun 12/10/2000 gün ve 2000/1466 sayılı kararı ile eklenen) altıncı fıkrasında "ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hâkim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." kuralı yer almıştır.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulunun 16/07/1999 tarih ve 99/13184 sayılı kararı ile kabul edilen ve Resmi Gazetenin 10/08/1999 tarih ve 23782 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmeliğin "Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı" başlıklı 21. maddesinin birinci fıkrasında; "Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar Ankara II Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır. Bu kadrolar;(...) g) (Ek: 5/11/2003-2003/6445 K.) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının 5'ini geçmemek üzere öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında, kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Şubat 2013 Dönemi İllerarası Özür Durumu Yer Değiştirme kapsamında eş durumu özrü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orta G/M Hücum Helikopter Tabur Komutanlığı'nda kara pilot üsteğmen olarak görev yapmakta olan eşinin bulunduğu Ankara ilinde 23 okul tercih etmek suretiyle atanma talebinde bulunduğu, bu talebin puan yetersizliği nedeniyle kabul edilmemesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu, 652 sayılı KHK'de özre dayalı yer değiştirme isteği yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun'un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu, 72. maddeye göre kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının Yönetmelikle belirleneceği, 72. madde dayanak alınarak çıkarılan ve halen yürürlükte olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre de zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan diğer eşinin (davacının) yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, esasen Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21/g maddesi hükmüyle, eşi zorunlu yer değiştirme kapsamında olan personelin durumu hakkında nasıl bir uygulama yapılacağına dair yol ve yöntemin gösterildiği, hal böyle iken kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacakları, zira, zorunlu yer değiştirme kapsamında olan kamu görevlisinin belirli bir süre içerisinde başka bir görev yerine yine zorunlu olarak tekrar yer değiştireceği de dikkate alındığında, zorunlu yer değiştirmeyle tabi kamu grevlisi ile memur olan eşinin mevcut değerlendirmeyle uzun yıllar aile bütünlüğü bakımından bir araya gelemeyeceği sonucunun ortaya çıkacağı, böyle bir uygulamanın ise yukarıda yer verilen düzenlemelere açıkça aykırılık oluşturacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda; eşi zorunlu atamaya tabi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orta G/M Hücum Helikopter Tabur Komutanlığı'nda kara pilot üsteğmen olarak görev yapmakta olan davacının, yukarıda yer verilen tespitler ışığında yapılacak değerlendirme sonucunda tercihleri de dikkate alınmak suretiyle Ankara il merkezine atanması yönünde işlem tesisi gerekirken eşleri zorunlu yer değiştirmeye tâbi kamu personeli olan öğretmenlere ilişkin istisnaî düzenlemeler dikkate alınmaksızın, hizmet puanı bağlamında yapılan değerlendirme ile davacının atamasının yapılmamasına yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde aile birliğinin korunması açısından telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere ,17/04/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.

BAŞKAN

ATILGAN MUTLU

42962

ÜYE

FATMA ÇALIŞKAN GÜNEY

97737

ÜYE

BURAK GENÇOĞLU

118557

PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN Eş durumu için 2 mahkeme kararı birden... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM

MEMUR HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro